☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres zadań komórek organizacyjnych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim tworzy się następujące komórki organizacyjne i nadaje się oznaczenie:
 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej – CAZ, w skład którego wchodzą:
  1. Dział Usług Rynku Pracy – UR,
  2. Dział Instrumentów Rynku Pracy – IR,
 2. Dział Finansowo – Księgowy – FK,
 3. Dział Organizacyjno – Administracyjny – OA,
 4. Dział Ewidencji i Świadczeń – EI,
 5. Samodzielne stanowisko – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – IO.
Zastępca Dyrektora kieruję pracą Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zakres zadań działów wchodzących w skład Centrum Aktywizacji Zawodowej:

Kierownikiem Działu Usług Rynku Pracy jest Izabela Otremba

 1. Do zadań Działu Usług Rynku Pracy w ramach pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, należy:
 1. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,
 2. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w pozyskaniu zatrudnienia,
 4. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych  kwalifikacjach zawodowych,
 5. pozyskiwanie krajowej oferty pracy,
 6. upowszechnianie ofert pracy, w tym przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy, udostępnianej przez Ministra właściwego do spraw pracy,
 7. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 8. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 9. podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami z obszaru objętym działaniem Urzędu,
 10. prowadzenie kart i rejestrów pracodawców,
 11. prowadzenie kartoteki osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 12. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 13. udzielanie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom wyjaśnień i informacji dotyczących możliwości i zakresu pomocy określonej w ustawie,
 14. kierowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na zgłoszone oferty pracy oraz stażu, w tym oferty subsydiowane ze środków publicznych,
 15. promowanie wśród klientów Urzędu bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych oraz na zasiedlenie,
 16. rekrutacja i kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie przedmiotowego zadania,
 17. świadczenie usług w ramach sieci EURES w zakresie i trybie, określonym dla Urzędu,
 18. udostępnianie informacji w formie biuletynów, ulotek, ogłoszeń w zakresie realizowanych zadań,
 19. współpraca z zakładami pracy w zakresie zwolnień grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 20. współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy – upowszechnianie krajowych ofert pracy, zgłaszanych przez pracodawców do innego urzędu,
 21. współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie realizacji zadań związanych z promocją zatrudnienia, m.in. Ochotniczym Hufcem Pracy, Agencjami Zatrudnienia, WUP w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,
 22. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych, prac społecznie-użytecznych (w tym Program Aktywizacja i Integracja), kontraktów socjalnych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 23. współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, polegająca na:
  1. opiniowaniu wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w zakresie możliwości skierowania bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy,
  2. wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej,
  3. kierowaniu bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy,
  4. monitorowaniu, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy, przez wymagany okres, skierowanego bezrobotnego,
 24. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców spoza UE i EOG, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. wydawanie zezwoleń (decyzji) na pracę sezonową,
  2. rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
  3. sporządzanie informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, w przypadku ubiegania się pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom,
  4. w zakresie realizowanych zadań z obszaru zatrudniania cudzoziemców, pośrednicy pracy współpracują z instytucjami i organami, m.in.: ZUS, Strażą Graniczną, PIP, Krajową Administracją Skarbową, Urzędem ds. Cudzoziemców,
 25. w ramach poradnictwa zawodowego pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, poprzez:
  1. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  2. udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  3. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 26. udzielanie pomocy pracodawcom:
  1. w doborze kandydatów do pracy, spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników, poprzez udzielenie porad zawodowych,
 27. współpraca doradców zawodowych ze szkołami ponadpodstawowymi, w zakresie:
  1. promocji kierunków kształcenia,
  2. promocji kursów kwalifikacyjnych, organizowanych w szkołach,
  3. prowadzenia zajęć z uczniami, ukierunkowanych na wzmacnianie potencjału zawodowego,
  4. nawiązania kontaktów uczniów z pracodawcami, poprzez organizację wspólnych spotkań,
 28. organizowanie i realizowanie programów specjalnych oraz projektów pilotażowych,
 29. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z WUP,
 30. przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 31. opracowywanie analiz i sprawozdań oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy z zakresu zadań stanowiska na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia,
 32. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 33. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji bezrobotnych i poszukujących pracy, dokonywanie stosownych zapisów informacji oraz uaktualnianie danych w kartach rejestracyjnych oraz w informatycznej bazie danych,
 34. w zakresie rejestracji bezrobotnych oraz poszukujących pracy do zadań działu należy:
  1. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem formularza elektronicznego,
  3. wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy danych oraz ich uaktualnianie,
  4. udzielanie informacji osobom rejestrującym się o usługach świadczonych przez PUP,
  5. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych prawach i obowiązkach bezrobotnych i poszukujących pracy,
  6. przygotowywanie zaświadczeń i innych pism w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym mających na celu udzielenie odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma kierowane przez organy, jednostki i osoby uprawnione do żądania tychże informacji na temat osób figurujących w ewidencji i zbiorach danych pozostających w dyspozycji PUP i przedkładanie ich osobom upoważnionym do podpisywania,
  7. przekazywanie dokumentacji bezrobotnego do Działu Ewidencji i Świadczeń w celu wyrejestrowania bezrobotnego lub poszukującego pracy.
 35. zabezpieczanie informacji wizualnej dla klientów PUP,
 36. aktualizacja strony internetowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań przez dział.
 1. Do zadań Działu Instrumentów Rynku Pracy, należy:
 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
 2. organizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych,
 3. organizowanie miejsc stażu,
 4. organizowanie prac społecznie użytecznych, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 5. refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych,
 6. przyznawanie świadczenia aktywizacyjnego z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną,
 7. refundacja pracodawcom kosztów składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
 8. przyznawanie pracodawcom dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 9. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy,
 10. przyznawanie grantów z tytułu utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy dla uprawnionych osób bezrobotnych,
 11. przyznawanie spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub uprawnionego poszukującego pracy,
 12. przyznanie osobom bezrobotnym i uprawnionym poszukującym pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 13. przyznanie spółdzielni socjalnej środków na finansowanie kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych lub uprawnionych poszukujących pracy,
 14. realizacja bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego i bonu na zasiedlenie,
 15. finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych  lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, w związku z wydanym skierowaniem,
 16. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną prace zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w oparciu o wydane skierowanie,
 17. finansowanie zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy, organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES,
 18. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi, w przypadkach, o których mowa w ustawie,
 19. finansowanie aktywizacji zawodowej repatriantów,
 20. udzielanie pomocy de minimis, w ramach realizowanych instrumentów rynku pracy oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy,
 21. inicjowanie i koordynowanie programów rynku pracy z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
  1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów,
  2. koordynacja i monitoring poszczególnych faz realizacji programów,
  3. promocja projektów,
  4. przygotowywanie części rzeczowej wniosków o płatność,
  5. organizacja i monitoring programów specjalnych, programów pilotażowych, programu Aktywizacja i Integracja, programów finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy,
  6. współpraca z samorządem wojewódzkim w zakresie realizacji programów regionalnych,
  7. przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów,
 22. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
 23. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej stanu bezrobocia oraz monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 24. realizacja usługi organizacji szkoleń, która obejmuje:
 1. badanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych na szkolenia,
 2. sporządzanie listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 3. sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 4. sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 5. kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia grupowe, zgodnie z planem szkoleń,
 6. kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia osób uprawnionych do rent szkoleniowych,
 7. kierowanie osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne,  w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 8. kierowanie uprawnionych poszukujących pracy, na szkolenia indywidualne,
 9. organizowanie szkoleń bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych,
 10. realizację bonów szkoleniowych,
 11. kierowanie osób bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy na egzaminy umożliwiające uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych  oraz finansowanie kosztów uzyskania licencji, niezbędnych  do wykonywania danego zawodu,
 12. udzielanie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia,
 13. finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 14. prowadzenie dokumentacji, związanej z realizacją usługi szkoleniowej, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy, aktu wykonawczego oraz prawa zamówień publicznych,
 15. monitorowanie przebiegu szkoleń, m.in. poprzez wizytację zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia, analizę zgromadzonej dokumentacji oraz wyników ankiet,
 16. prowadzenie analiz efektywności i skuteczności organizacji szkoleń,
 17. prowadzenie całokształtu zadań, dotyczących obsługi KFS, przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,
 18. planowanie oraz organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych we współpracy z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi i innymi  instytucjami,
 1. realizacja zatrudnienia wspieranego o którym mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym lub uczestników centrum albo klubu integracji społecznej,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 3. realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON,
 4. popularyzowanie  usług i instrumentów rynku pracy,
 5. pozyskiwanie oraz właściwe gospodarowanie środkami publicznymi, pochodzącymi z różnych źródeł finansowania programów rynku pracy, na poszczególne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz uprawnionych poszukujących pracy,
 6. wydawanie decyzji o:
 1. obowiązku zwrotu kosztów stażu, szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
 2. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 1. przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. opracowywanie analiz i sprawozdań oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy z zakresu zadań stanowiska na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia,
 3. zabezpieczanie informacji wizualnej dla klientów PUP,
 4. aktualizacja strony internetowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań przez dział,
 5. prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne z zakresu organizowanych przez powiatowy urząd pracy szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 6. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

Dział Finansowo-Księgowy nadzoruje Irena Lewicka

Do zakresu zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej PUP,
 2. planowanie środków budżetowych,
 3. planowanie środków z funduszy celowych i z innych źródeł,
 4. kontrola dyscypliny budżetowej,
 5. kontrola dyscypliny wydatków z funduszy celowych i z innych źródeł,
 6. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z funduszy celowych i z innych źródeł,
 7. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,
 8. obsługa kasowa funduszy celowych i z innych źródeł,
 9. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym oraz podatkowych,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 11. prowadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji finansowej w oparciu o zasady rachunkowości,
 12. terminowe spłacanie zobowiązań, ściąganie należności oraz dochodzenie roszczeń PUP.

Kierownikiem Działu Organizacyjno-Administracyjnego jest Mirosław Mejka

Do zakresu zadań Działu Organizacyjno-Adminstracyjnego należy:

 1. projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,
 2. opracowywanie projektów planów pracy,
 3. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
 4. obsługa kancelaryjna PUP w tym nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,
 5. dystrybucja korespondencji PUP,
 6. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,
 7. planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej,
 8. rozpatrywanie oraz analiza skarg i wniosków,
 9. prowadzenie akt osobowych pracowników PUP,
 10. kontrola dyscypliny pracy,
 11. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 12. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 13. organizowanie szkoleń pracowników PUP,
 14. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 15. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników,
 16. prowadzenie procedury naboru pracowników na potrzeby Urzędu,
 17. prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej,
 18. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej oraz analiz i informacji w zakresie spraw pracowniczych,
 19. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż w PUP,
 20. gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 21. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 22. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania,
 23. administrowanie siecią komputerową i bazą danych PUP,
 24. planowanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz czuwanie nad ich właściwym przechowywaniem,
 25. tworzenie bazy danych statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu rynku pracy,
 26. prowadzenie i nadzór nad aktualizacją strony BIP PUP,
 27. prowadzenie i nadzór nad aktualizacją strony internetowej PUP, infokiosków oraz informacji wyświetlanych na monitorach LCD,
 28. prowadzenie spraw związanych z Polityką Bezpieczeństwa w PUP,
 29. zapewnienie ochrony informacji zawartych w systemach teleinformatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą polityką bezpieczeństwa,
 30. nadawanie i ograniczanie uprawnień w porozumieniu z Dyrektorem, do korzystania z zasobów sieci i Internetu,
 31. prowadzenie składnicy akt,
 32. prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów obiektów PUP,
 33. prowadzenie księgi inwentarzowej majątku PUP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 34. zakup środków techniczno – biurowych niezbędnych do funkcjonowania PUP,
 35. prowadzenie spraw związanych z eksploatacja techniczną środków trwałych oraz innego wyposażenia poprzez zgłaszanie ich do konserwacji, napraw,
 36. ochrona obiektu oraz utrzymanie czystości pomieszczeń PUP,
 37. gospodarowanie środkami transportu, małą poligrafią oraz środkami łączności,
 38. obsługa administracyjna Powiatowej Rady Rynku Pracy,
 39. współdziałanie z Działem Finansowo Księgowym w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w tym zgłaszanie pracowników i uprawnionych członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie wszelkich zmian z tym związanych,
 40. prowadzenie spraw związanych z obrona cywilną,
 41. gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług PUP,
 42. bieżące i terminowe opracowanie raportów i analiz z zakresu zadań realizowanych przez Dział Organizacyjno-Administracyjny z wykorzystaniem baz danych,
 43. sporządzanie analiz na potrzeby Dyrektora Urzędu.

Kierownikiem Działu Ewidencji i Świadczeń jest Agnieszka Pokojska.

Do zakresu zadań Działu Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy:

 1. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem formularza elektronicznego,
 3. wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy danych oraz ich uaktualnianie,
 4. udzielanie informacji osobom rejestrującym się o usługach świadczonych przez PUP,
 5. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych prawach i obowiązkach bezrobotnych i poszukujących pracy,
 6. przygotowywanie zaświadczeń i innych pism w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym mających na celu udzielenie odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma kierowane przez organy, jednostki i osoby uprawnione do żądania tychże informacji na temat osób figurujących w ewidencji i zbiorach danych pozostających w dyspozycji PUP i przedkładanie ich osobom upoważnionym do podpisywania,
 7. zawiadamianie organu Straży Granicznej lub Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu go jako osoby bezrobotnej,
 8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
 9. wydawanie decyzji o:
  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy,
 10. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE i innych w których to prawo obowiązuje w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
 11. windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,
 12. egzekwowanie należności z nakazów komorniczych i sądowych dotyczących Funduszu Pracy,
 13. archiwizowanie akt osobowych dotyczących bezrobotnych i innych osób zarejestrowanych w PUP,
 14. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,
 15. realizacja zadań z zakresu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę,
 16. rozpatrywanie odwołań od decyzji,
 17. zabezpieczanie informacji wizualnej dla klientów PUP,
 18. aktualizacja strony internetowej PUP w zakresie realizowanych zadań przez dział.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Regina Fus.

Do zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:

 1. informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów oraz przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora danych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania - zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych;
 4. współpraca z organem nadzorczym,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach,
 6. wykonywanie innych zadań związanych z ochroną danych osobowych, nie wymienionych w pkt. 1-5, a wynikających z przepisów prawa,
 7. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
Wytworzył:
Regina Fus
Udostępnił:
Mirosław Mejka
(2011-02-14 13:10:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Mejka
(2019-01-04 14:25:21)
 
 
ilość odwiedzin: 1351365

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X