☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres zadań komórek organizacyjnych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 • Dział Finansowo - Księgowy,
 • Dział Organizacyjno - Administracyjny,
 • Dział Ewidencji i Świadczeń,

Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej jest Izabela Otremba

Do zakresu zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej w szczególności należy:

W części obejmującej promocję zatrudnienia oraz aktywizację rynku pracy:

 

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
 2.  pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 4. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 5. kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu Marszałek Województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych,
 6.  realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 7.  ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,
 8.  inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w tym:
 1. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 2. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 3. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 4. refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 5. zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
 6. kierowanie osób bezrobotnych do odbycia stażu,
 7. zwrot organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 8.  inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 1. opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy dla potrzeb Powiatowej Rady Rynku Pracy a do jej powołania Powiatowej Radzie Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
 2.  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 3.  współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy a do jej powołania z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 4.  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 5.  współpraca z WUP w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,
 6.  wydawanie decyzji o:
 1. obowiązku zwrotu kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
 2. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 1. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami UE i innymi, w których to prawo obowiązuje, w szczególności realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
 2. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
 3. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 4. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy,
 5. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
 6. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
 7. organizacja i realizowanie programów specjalnych oraz projektów pilotażowych,
 8. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z WUP,
 9. przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
 11. ocenianie efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 12. opracowywanie analiz i sprawozdań, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy z zakresu zadań stanowiska na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy a do jej powołania na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
 13. przyznawanie pracodawcy lub przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy, zwanego "grantem", na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 Kodeksu pracy,
 14. przyznawanie pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
 15. refundowanie pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
 16. przyznawanie pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 17. opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy pod względem możliwości danego urzędu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy i kierowanie bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy,
 18. przyznawanie dodatkowych instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia: bonów stażowych, szkoleniowych, na zasiedlenie i bon zatrudnieniowy,

 

W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym:

 

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 2. szkolenie oraz przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych,
 3. przyznawanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 4. dokonywanie uprawnionym pracodawcom zwrotu wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych kosztów:

a)   poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

b)   adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

c)   adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,

d)   rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa powyżej,

 1. dokonywanie uprawnionemu pracodawcy który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego zwrotu, miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
 2. dokonywanie uprawnionemu pracodawcy który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 3. dokonywanie uprawnionemu pracodawcy, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, zwrotu 60% jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia – za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia,
 4. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
 5. kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,
 6. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
 7. doradztwo organizacyjno- prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
 8. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

 

W zakresie innych działań:

 

 1. realizacja zatrudnienia wspieranego o którym mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym lub uczestników centrum albo klubu integracji społecznej,
 2. prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne z zakresu organizowanych przez powiatowy urząd pracy szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 3.  prowadzenie   odpowiedniej   dokumentacji   bezrobotnych   i   poszukujących   pracy, dokonywanie stosowanych zapisów, informacji oraz uaktualnianie danych w kartach rejestracyjnych oraz w informatycznej bazie danych,
 4. zabezpieczanie informacji wizualnej dla klientów PUP,
 5. aktualizacja strony internetowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań przez dział.

Dział Finansowo-Księgowy nadzoruje Irena Lewicka

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo Księgowego w szczególności należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej PUP
 2. planowanie środków budżetowych,
 3. planowanie środków z funduszy celowych i z innych źródeł,
 4. kontrola dyscypliny budżetowej,
 5. kontrola dyscypliny wydatków z funduszy celowych i z innych źródeł,
 6. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z funduszy celowych i z innych źródeł,
 7. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,
 8. obsługa kasowa funduszy celowych i z innych źródeł,
 9. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym oraz podatkowych,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 11. prowadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji finansowej w oparciu o zasady rachunkowości,
 12. terminowe spłacanie zobowiązań, ściąganie należności oraz dochodzenie roszczeń PUP.

Kierownikiem Działu Organizacyjno-Administracyjnego jest Miroslaw Mejka

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno Administracyjnego w szczególności należy:

 1. opracowywanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy PUP oraz projektów zmian tych aktów,
 2. projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,
 3. opracowywanie projektów planów pracy,
 4. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
 5. obsługa kancelaryjna PUP,
 6. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,
 7. planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej,
 8. rozpatrywanie oraz analiza skarg i wniosków,
 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP,
 10. kontrola dyscypliny pracy,
 11. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 12. organizowanie szkoleń pracowników PUP
 13. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 14. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników,
 15. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej oraz analiz i informacji w zakresie spraw pracowniczych,
 16. gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 17. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 18. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania informatycznego,
 19. administrowanie siecią komputerową i bazą danych PUP,
 20. tworzenie bazy danych statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu rynku pracy,
 21. prowadzenie składnicy akt,
 22. prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów obiektów PUP,
 23. prowadzenie księgi inwentarzowej majątku PUP,
 24. zakup środków techniczno – biurowych niezbędnych do funkcjonowania PUP,
 25. ochrona obiektu oraz utrzymanie czystości pomieszczeń PUP,
 26. gospodarowanie środkami transportu, małą poligrafią oraz środkami łączności,
 27. obsługa administracyjna Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 28. współdziałanie z Działem Finansowo Księgowym w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
 29. prowadzenie spraw związanych z obrona cywilną
 30. prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych, za wyjątkiem określonym w § 15 pkt 31
 31. gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług PUP,
 32. udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp., udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,

Kierownikiem Działu Ewidencji i Świadczeń jest Agnieszka Pokojska

Do zakresu zadań podstawowych Działu Ewidencji, Świadczeń w szczególności należy:

 1. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem formularza elektronicznego,
 3. wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy danych oraz ich uaktualnianie,
 4. udzielanie informacji osobom rejestrującym się o usługach świadczonych przez PUP,
 5. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych prawach i obowiązkach bezrobotnych i poszukujących pracy,
 6. przygotowywanie zaświadczeń i innych pism w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym mających na celu udzielenie odpowiedzi na wnioski, zapytania i pisma kierowane przez organy, jednostki i osoby uprawnione do żądania tychże informacji na temat osób figurujących w ewidencji i zbiorach danych pozostających w dyspozycji PUP i przedkładanie ich osobom upoważnionym do podpisywania,
 7. zawiadamianie organu Straży Granicznej lub Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu go jako osoby bezrobotnej,
 8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
 9. wydawanie decyzji o:
  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy
 10. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE i innych w których to prawo obowiązuje w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
 11. windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,
 12. egzekwowanie należności z nakazów komorniczych i sądowych dotyczących Funduszu Pracy,
 13. archiwizowanie akt osobowych dotyczących bezrobotnych i innych osób zarejestrowanych w PUP,
 14. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,
 15. realizacja zadań z zakresu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę,
 16. rozpatrywanie odwołań od decyzji,
 17. zabezpieczanie informacji wizualnej dla klientów PUP,
 18. aktualizacja strony internetowej PUP w zakresie realizowanych zadań przez dział.
Wytworzył:
Regina Fus
Udostępnił:
Mirosław Mejka
(2011-02-14 13:10:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Mejka
(2017-01-09 13:26:47)
 
 
ilość odwiedzin: 1119920

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X