☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

Uchwała Nr L/371/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2006 r.
 
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
 
 
 
                Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 21 ust 2 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
 
§1.    Nadaje się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Mieście Lubawskim Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 
§3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniew Ziejewski

 

 

 


Załącznik
do uchwały nr L/371/06
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2006 r.
 
 
 
STATUT
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
 
 
 
 
Rozdział I
Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
 
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w szczególności przepisów:
1.     ustawy z dnia 5.06.1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2.     ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)
3.     ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zm.)
 
Rozdział II
Siedziba i obszar działania
§1.     
1.     Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego.
2.     Siedzibą Urzędu jest Nowe Miasto Lubawskie.
3.     Działania Urzędu obejmują obszar powiatu nowomiejskiego.
 
§2.
        Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Rozdział III
Przedmiot i zakres działania
 
§3. 
        Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania samorządu powiatowego z zakresu polityki rynku pracy na obszarze powiatu nowomiejskiego.
 
§4.     
1.     Do podstawowych zadań Urzędu należy:
1)     opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy,
2)     pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
3)     udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
4)     rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
5)     inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
6)     inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
7)     inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
8)     inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
9)     opracowanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
10)   inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązywanie lub łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy,
11)   współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
12)   współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego określonego odrębnymi przepisami,
13)   przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
14)   wydawania decyzji z upoważnienia Starosty Nowomiejskiego o:
a)     uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b)     przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń,
c)     obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d)     odroczenie terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielanego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków w drodze umowy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, albo środków przyznanych pracodawcy na wyposażenie bądź doposażenie nowych stanowisk pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwana dalej „Ustawą”,
15)   realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej i państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,
16)   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami o których mowa w pkt 15, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
17)   badanie i analizowanie sytuacji na miejscowym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca,
18)   organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy,
19)   opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.
2.     Urząd realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym:
1)     pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie, rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu
2)     kierowania osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo – rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,
3)     współpracy z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
4)     doradztwa organizacyjno – prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
5)     współpracy z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy dla niepełnosprawnych,
6)     współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób.
 
Rozdział IV
Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy
 
§5.     
1.     Pracą Urzędu kieruje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim przy pomocy zastępcy dyrektora.
2.     Dyrektora Urzędu wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta Nowomiejski.
3.     Zastępcę dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje dyrektor Urzędu.
§6.   
        Starosta Nowomiejski może, w formie pisemnej upoważnić dyrektora Urzędu, lub na jego wniosek innych pracowników Urzędu do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 
§7.     
1.     Szczegółową strukturę Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.
2.     Regulamin Organizacyjny Urzędu zatwierdza na wniosek Dyrektora Zarząd Powiatu Nowomiejskiego.
 
§8.     
1.     Działalność Urzędu finansowana jest z budżetu powiatu nowomiejskiego.
2.     Podstawą gospodarki finansowej jest zatwierdzony przez Zarząd Powiatu roczny plan finansowy.
3.     Urząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§9.   
        Urząd używa pieczęci o treści:
„Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim”.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2007-01-23 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2007-01-23 12:30:31)
 
 
ilość odwiedzin: 1351325

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X