Organizacja PUP

  1. Całokształtem działalności PUP kieruje – zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.
  2. Dyrektora powołuje i odwołuje Starosta.
  3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.
  4. Dyrektor w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
  5. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
  6. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
  7. W razie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora kierownictwo sprawuje wyznaczona przez Dyrektora osoba na czas ich nieobecności.
  8. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw im powierzonych przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację.
Wytworzył:
Regina Fus
Udostępnił:
Mirosław Mejka
(2011-02-11 12:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Mejka
(2014-09-02 13:43:17)